این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن محبوبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه زنجان
  • سابقه تدریس در دانشگاه
  • دارای 5 مقاله علمی چاپ‌شده
  • شاگرد اول دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن محبوبی

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

پژوهش در عملیات 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

مالیه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

پژوهش عملیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

مدیریت تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

حسابرسی سیستمهای کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000
50٪
68,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!