درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

راضیه خاتمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی فیزیک مهندسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • 8سال سابقه تدریس علوم تجربی در دبستان دخترانه مفید
  • تدریس نجوم و راکت‌های آبی در موسسات و مدارس مختلف تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط راضیه خاتمی

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

8سال سابقه تدریس علوم تجربی در دبستان دخترانه مفید

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات و زبان

تدریس نجوم و راکت‌های آبی در موسسات و مدارس مختلف تهران

ویدیو وجود ندارد!