این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن نبیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 24 سال تدریس در آموزش و پرورش
  • تدریس در تیزه شان صارمیه ناحیه 2 اصفهان و مدرسه هراتی تاحیه 2
  • تدریس در دبیرستاننمونه دولیتی فرهنک مخصوص ادبیات ناحیه 2 اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن نبیان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000 تومان

تدریس در تیزهوشان پسرلنه و دخترانه شهریتات خمبنی شهر

تدریس در تیزه شان صارمیه ناحیه 2 اصفهان و مدرسه هراتی تاحیه 2

تدریس در دبیرستاننمونه دولیتی فرهنک مخصوص ادبیات ناحیه 2 اصفهان

تدریس در موسسه گاج شهرستان خمی نی شهر

تدریس در مدرسه نمونه دولتی مطهری خمینی شه

تدریس در موسسه فانوس علم شهرستان خمینی شهر

تدریس در غیر انتفاعی های ایرانیان، شایستگان شهرستان خمینی شهر

تدریس در مدرسه شاهد شهرستان خمینی شهر

سابقه 24 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!