درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

قاسم مهدوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه مازندران
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر
  • مشاور رساله دکتری رشته ریاضی محض در دانشگاه مازندران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط قاسم مهدوی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مشاور رساله دکتری رشته ریاضی محض در دانشگاه مازندران

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر

ویدیو وجود ندارد!