درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن جابری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
  • تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و دانشگاه
  • تدریس خصوصی برخی از دروس تخصصی مهندسی شیمی مانند کنترل فرآیند و انتقال حرارت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن جابری

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و دانشگاه

تدریس خصوصی برخی از دروس تخصصی مهندسی شیمی مانند کنترل فرآیند و انتقال حرارت

تدریس یاری دروس ریاضیات مهندسی و کنترل فرآیند مهندسی شیمی در دانشگاه تهران

ویدیو وجود ندارد!