تکتم قادری

تکتم قادری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه بجنورد

سابقه 4 سال تدریس دردانشگاه دولتی بجنورد

سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

روش تدریس من بسیارروان وباجزئیات است وخیلی دقیق وروشن توضیح میدهم وخیلی هم تاکیدبریادگیری دارم همچنین برحل تمرینات به طورمستمرتاکیددارم ازشاگردان محترم حتمابازخوردمطالبی راکه تدریس کرده ام میخواهم تامیزان پیشرفت یادگیری انهاراازمطلبی که بیان کرده ام بدانم

سابقه 4 سال تدریس دردانشگاه دولتی بجنورد

سابقه تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343