درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بابک محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی ریاضی از دانشگاه محقق اردبیلی
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دکترا ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه به مدت 18 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بابک محمدی

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

سابقه تدریس در آموزشگاه ها و خصوصی به مدت 18 سال

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه به مدت 18 سال

ویدیو وجود ندارد!