این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شهناز حق وردی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی معارف اسلامی و الهیات از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 18 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شهناز حق وردی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

سابقه 18 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!