این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

آرزو فرهبد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و فرهنگ
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط آرزو فرهبد

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!