این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اکرم مظفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • سابقه 10 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اکرم مظفری

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!