درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا بنشاسته

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
  • تدریس در مدرسه تلوزیونی ایران در پایه اول
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال
  • آموزش ویژه ناشنوایان وتسط به زبان اشاره

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا بنشاسته

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

تدریس در مدرسه تلوزیونی ایران در پایه اول

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال

آموزش ویژه ناشنوایان وتسط به زبان اشاره

ویدیو وجود ندارد!