درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا بسطامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیرجند
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال
  • سابقه تدریس خصوصی بالای 20 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا بسطامی

فارسی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

علوم و فنون ادبی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ادبیات فارسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نگارش یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

علوم و فنون ادبی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

علوم و فنون ادبی دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال

سابقه تدریس خصوصی بالای 20 سال

ویدیو وجود ندارد!