درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدمحمد شیثی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز
  • تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ایی از سال 1380 تا کنون
  • تدریس در واحد های دانشگاه جامع علمی و کاربردی
  • تدریس در آموزشگاههای فنی و حرفه ای

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدمحمد شیثی

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
50٪
105,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
50٪
105,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
50٪
105,000 تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
50٪
105,000 تومان

تدریس در واحد های دانشگاه جامع علمی و کاربردی

تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ایی از سال 1380 تا کنون

تدریس در هنرستان های کاردانش

تدریس در آموزشگاههای فنی و حرفه ای

تدریس در مراکز آموزش ضمن خدمت سایپا

ویدیو وجود ندارد!