درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

افشین شفایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی همدان
  • سابقه تدریس خصوصی
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط افشین شفایی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

بیوفیزیک و بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000
25٪
82,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!