درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهرداد رسولی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور گرمسار
  • سابقه تدریس در مدرسه ابتدایی پیام غدیر 2 واقع در منطقه 12 تهران
  • دارای گواهینامه دوره آموزشی مهارت های بدو خدمت معلمان
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 8 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهرداد رسولی

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

سابقه تدریس در مدرسه ابتدایی پیام غدیر 2 واقع در منطقه 12 تهران

دارای گواهینامه دوره آموزشی مهارت های بدو خدمت معلمان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!