درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

وحید مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • کارشناسی مهندسی برق از موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم
  • سابقه 12 سال تدریس به صورت خصوصی
  • مقاله تحلیل حرارتی ترانسفورماتور هسته آمورف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط وحید مرادی

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تولید و نیروگاه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

عایق و فشار قوی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حفاظت و رله ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیستم های کنترل غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نقشه کشی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های الکتریکی فشار قوی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ابزار دقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنترل صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بررسی سیستمهای قدرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 12 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!