درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سارا همت

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در دانشگاه دولتی اصفهان به مدت 3 سال
  • سابقه تدریس خصوصی
  • همکاری در کانون فرهنگی آموزش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سارا همت

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس در دانشگاه دولتی اصفهان به مدت 3 سال

یک سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی برتر

همکاری در کانون فرهنگی آموزش

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!