درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

همت یعقوبی مقدم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - رشت
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه پیام نور بوشهر
  • دکترا شیمی از دانشگاه گیلان
  • دارای مقاله در تز دکترا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط همت یعقوبی مقدم

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال جرم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سینتیک و طرح راکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آشنایی با مهندسی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقدمات مهندسی نفت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فرآیندهای پتروشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تقطیر چند جزیی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!