این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه ملک لو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس به مدت 6 سال در مدارس تزکیه، تدبیر، تبسم و الغدیر
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزشی از موسسه آموزش عالی خاتم
  • تجربه تدریس به دانش آموز بیش فعال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه ملک لو

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

تدریس به مدت 6 سال در مدارس تزکیه، تدبیر، تبسم و الغدیر

معلم رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

تجربه تدریس به دانش آموز بیش فعال

ویدیو وجود ندارد!