این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

احسان عظیم زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه بناب
  • سابقه تدریس خصوصی
  • رتبه برتر در کلاس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط احسان عظیم زاده

فیزیک جدید 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک نجومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

محیط های الکترومغناطیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زلزله شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اکوستیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک فضا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک محیط زیست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک حالت جامد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک هسته ای

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ذرات بنیادی مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک پلاسما

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اختر فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زبان تخصصی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

نسبیت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

نظریه گروه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

هواشناسی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

هواشناسی دینامیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک زمین (ژیوفیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک جو

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آمار و احتمال در اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اپتیک غیرخطی 1

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اپتیک لایه های نازک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اپتیک هندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول طراحی دستگاه های اپتیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

تداخل سنجی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش های ریاضی در اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک قطعات نیمه رسانا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اپتوالکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!