درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزانه نیکو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزانه نیکو

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!