درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امید مافی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از موسسه آموزش عالی پارسیان
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی بمدت 3 سال
  • سابقه تدریس بمدت 2 سال در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امید مافی

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 2 سال در دانشگاه

تدریس عمومی و خصوصی دروس دانشگاهی

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی بمدت 3 سال

ویدیو وجود ندارد!