این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم علی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم علی پور

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!