درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نسیم مهدی وش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور
  • تدریس زبان انگلیسی به مدت 9 سال در آموزشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی
  • از سال 1391تا الان در آموزشگاه زبان پیشگامان نوین در حال تدریس میباشم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نسیم مهدی وش

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

از سال 1389تا 1391در آموزشگاه زبان فرزان فرا اندیشه تدریس کرد

از سال 1391تا الان در آموزشگاه زبان پیشگامان نوین در حال تدریس میباشم

پایه های هفتم،هشتم و نهم تدریس خصوصی داشتم

پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم تدریس خصوصی داشتم

دانش آموزی که نمره اش در خرداد 8بود تدریس خصوصی کردم و شهریور با نمره 16قبول شد

به بچه های تحت پوشش کمیته امداد امام تدریس زبان انگلیسی داشتم

از اولین روز های کرونا تا به امروز مشغول تدریس آنلاین زبان انگلیسی هستم

تدریس زبان انگلیسی به مدت 9 سال در آموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!