این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهین حیدری دهکردی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
  • معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 30 سال
  • سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی بمدت 7 سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهین حیدری دهکردی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 30 سال

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی بمدت 7 سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!