درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیر مسعود شمسایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی پرند
  • سابقه 6 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر مسعود شمسایی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!