درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدمهدی عبدالهی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه خوارزمی تهران
  • سابقه 24 سال تدریس در دانشگاه
  • عضو هیات علمی در دانشگاه
  • عضو هیات علمی در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدمهدی عبدالهی

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمال در اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 24 سال تدریس در دانشگاه

عضو هیات علمی در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!