درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی اکبر نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا فیزیک از دانشگاه تهران
  • سابقه 8 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه
  • سابقه تدریس و مشاوره در مدرسه پورجوادی منطقه 19
  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی اکبر نوروزی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس و مشاوره در مدرسه پورجوادی منطقه 19

سابقه 8 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!