درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

الناز سررشته دار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس در موسسات زبان انگلیسی
  • دارای مدرک TTC از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • دارای مدرک TTC نوجوانان از موسسه ماهان مشهد
  • تدریس در مقطع دبیرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الناز سررشته دار

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس در موسسات زبان انگلیسی

تدریس در مقطع دبیرستان

ویدیو وجود ندارد!