درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد هوشنگ

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه تدریس خصوصی شیمی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد هوشنگ

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی شیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو وجود ندارد!