درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هادی یزدان شناس

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرمان
1 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
  • سابقه تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هادی یزدان شناس

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!