درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

منصور شریف نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • سابقه بیش از 20 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط منصور شریف نیا

دین و زندگی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

دین و زندگی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دین و زندگی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

دین و زندگی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

تاریخ ایران و جهان دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

منطق دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

روانشناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تاریخ یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جغرافیا یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

فلسفه یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

فلسفه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

تاریخ دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سابقه بیش از 20 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!