این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی زال محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه دامغان
  • سابقه 2 سال تدریس در مقطع ابتدایی در اموزش و پرورش شهرستان بهارستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی زال محمدی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در مقطع ابتدایی در اموزش و پرورش شهرستان بهارستان

ویدیو وجود ندارد!