درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدعلی طاهرخانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه مازندران
  • افتخار تحصیلی: معدل 17.58 کارشناسی ارشد
  • افتخار تحصیلی: معدل 19.25 دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدعلی طاهرخانی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی هندسه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبرخطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های محاسبات عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه از سال 1383 تاکنون

تدریس دروس ریاضی آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد موسسه ماهان

18 سال تدریس خصوصی دروس ریاضی آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ویدیو وجود ندارد!