رضا نخعی کهنی

رضا نخعی کهنی

استاد تایید شده

تدریس حضوری - کرمان

درباره استاد رضا نخعی کهنی

دانشجوی دکترا مهندسی نفت از دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت از دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتخار تحصیلی: رتبه دوم رشته در مقطع کارشناسی رتبه اول رشته در مقطع کارشناسی ارشد رتبه برتر کنکور دکتری

تلفن پشتیبانی
021-54435000