درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید علیرضا خرسندی مقدم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی همدان
  • تدریس ریاضی متوسطه به مدت 2 سال در مدرسه سرای دانش
  • پشتیبان آموزشی مدارس سرای دانش به مدت 3 سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید علیرضا خرسندی مقدم

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

استاد حل تمرین دانشجویان کارشناسی برق دروس مدار و ماشین

3 سال پشتیبان آموزشی مدارس سرای دانش

تدریس ریاضی متوسطه به مدت 2 سال در مدرسه سرای دانش

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!