فایزه شیرمهنجی

فایزه شیرمهنجی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - مشهد

درباره استاد فایزه شیرمهنجی

دکترا مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه اصفهان

تدریس یاری دروس دانشگاهی به مدت 3 ترم در دانشگاه

دارای یک مقاله کنفرانس IST ویک مقاله ژورنال PIER

تدریس یاری دروس دانشگاهی به مدت 3 ترم در دانشگاه

تلفن پشتیبانی
021-54435000