درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مجتبی اسدی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه قم
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس
  • سابقه تدریس بمدت 24 سال در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی عربی متوسطه اول و دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مجتبی اسدی پور

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

سابقه تدریس بمدت 24 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!