درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهسا لک لری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران
  • سابقه 1 سال تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهسا لک لری

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!