درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید سبحان مروجی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشکده علوم حدیث
  • کارشناسی کاردمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • سابقه تدریس دروس ابتدایی و عربی به صورت خصوصی
  • تدریس خصوصی به کودکان دارای مشکل یادگیری (ریاضی و فارسی)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید سبحان مروجی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

تدریس خصوصی به کودکان دارای مشکل یادگیری (ریاضی و فارسی)

سابقه تدریس دروس ابتدایی و عربی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!