درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

محمد صلاح اندیش

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
80 جلسه موفق
دکترا مهندسی برق از دانشگاه تبریز
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس دروس کنکوری رشته مهندسی برق

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد صلاح اندیش

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

لیزر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مایکروویو 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیلتر و سنتز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

نقشه کشی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیگنال ها و سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های دیجیتال 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی سیستم های ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای پالس و دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شبکه های مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای مجتمع CMOS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

پردازش سیگنال های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی سیستم های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ابزار دقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های مخابرات نوری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات بی سیم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس در موسسه غیر انتفاعی علامه حلی خوی

تدریس دروس کنکوری رشته مهندسی برق

تدریس خصوصی دروس مهندسی برق

دیدگاه دانش آموزان درباره محمد صلاح اندیش

5 از 4.88 16 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.8
4.9
5

امیر حسین نجفی

3 ماه پیش

مدرس خوبی بودند و تدریس خوب بود

شبکه های مخابراتی

کیمیا راد

4 ماه پیش

عالی بودن

سیگنال ها و سیستم ها

سینا داستان

4 ماه پیش

بسیار خوش اخلاق و خوش رفتار هستند

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!