درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مسعود فیروزیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد
  • تدریس گروهی زبان های برنامه نویسی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • استاد حل تمرین دروس مختلف مهندسی برق (مدار های الکتریکی 1 و 2، سیستم های کنترل خطی و ...)
  • کسب سهمیه مسابقات روبوکاپ 2017 به میزبانی ناگویا، ژاپن

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مسعود فیروزیان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ابزار دقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های کنترل دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس گروهی زبان های برنامه نویسی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تدریس گروهی (حضوری) رباتیک

استاد حل تمرین دروس مختلف مهندسی برق (مدار های الکتریکی 1 و 2، سیستم های کنترل خطی و ...)

ویدیو وجود ندارد!