درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین حسن زاده مقصودلو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  • مقام اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس در منطقه و استان
  • تدریس در مدارس امامت، شهامت، سعدی، شهید مطهری و ...

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین حسن زاده مقصودلو

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

310,000 تومان

معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه

تدریس در مدرسه امامت به مدت 14 سال

تدریس در مدرسه شهامت به مدت 3 سال

تدریس در مدرسه سعدی به مدت 9 سال

تدریس در مدرسه هفتم تیر پارام به مدت 1 سال

ویدیو وجود ندارد!