درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمید هادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی مهندسی برق از موسسه آموزش عالی رشدیه -تبریز
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از موسسه آموزش عالی رشدیه -تبریز
  • تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 6سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمید هادی

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 6سال

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!