فرخنده سرکشی

فرخنده سرکشی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

درباره استاد فرخنده سرکشی

کارشناسی فیزیک مهندسی از دانشگاه محقق اردبیلی

افتخار تحصیلی: مقاله حذف نویز از سیگنال ecg

تدریس به روش نوین و استفاده از کتب چاپ جدید خیلی سبز و همچنین کتاب های دیگر در کنار کتب درسی و ارتباط با دانش آموز به روشی که سطح یادگیری ارتقا یابد

تدریس فیزیک به مدت 8 سال در قلمچی

تلفن پشتیبانی
021-54435000