درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بابک واثقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه تدریس فیزیک متوسطه دوم بمدت 8 سال
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بابک واثقی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

5 سال زندگی در کانادا

سابقه تدریس بمدت 6 سال در تسنیم کانادا

سابقه تدریس فیزیک متوسطه دوم بمدت 8 سال

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!