درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

محمدرضا بابائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
24 جلسه موفق
دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان
  • عضو هیات علمی و تدریس به مدت 10 سال در دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه پیام نور
  • بیش از دو سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • رتبه برتر در مقطع دکترا با معدل 19.62 و بالغ بر 20 مقالع شامل علمی - پژوهشی و کنفرانسهای داخلی و خارجی و isi

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا بابائی

فیزیک عمومی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

تنظیم شرایط محیطی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

تاسیسات مکانیکی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک ماشین

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

سیستم های تبرید و سردخانه

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی سیستم های تهویه مطبوع

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی ماشین های دوار

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک گازها

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

نیروگاه ها

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات زیستی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی توربین بخار

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انرژی های تجدیدپذیر

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک مواد 1

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی ماشین 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

تهویه و تبرید در نساجی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

سوخت و احتراق

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

توربو ماشین

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

روش های تولید

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

تاسیسات مکانیکی و برقی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

روش های محاسبات عددی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

335,000 تومان

10 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود عضو هیات علمی

1 سال تدریس در دانشگاه کاشان استاد مدعو

1 سال تدریس در دانشگاه صنعتی قم استاد مدعو

10 سال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی کاشان استاد مدعو

10 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی کاشان استاد مدعو

8 سال تدریس در دانشگاه پیام نور کاشان استاد مدعو

9 سال تدریس در موسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشان استاد مدعو

4 سال تدریس در دانشگاه آزا اسلامی واحد کاشان استاد مدعو

1 سال تدریس در دانشگاه شهید رجایی کاشان استاد مدعو

دیدگاه دانش آموزان درباره محمدرضا بابائی

5 از 4.92 12 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.9
4.8
5

سید علی دریایی

3 ماه پیش
دینامیک

باسلام واقعا تونستن با نکات ریزی که بیان میکنن من رو در درس دینامیک راهنمایی کنن

هاله یوسفی

6 ماه پیش
ترمودینامیک

حل تمرین بدرستی و به موقع انجام شد

محمدتقی جمالی فر

1 سال پیش
طراحی اجز ا 1 و 2

استاد خیلی خوبی بودند و راضی بودم ازشون

مشاهده نظرات بیشتر

ویدیو وجود ندارد!