مدارس دولتی دخترانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دولتی دخترانه شهرک غرب منطقه 2 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست مدارس دولتی دخترانه شهرک غرب منطقه 2 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، فاز 2، خیابان هرمزان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب، خیابان فرحزاد، ایستگاه دریا، کوچه صفا

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، بلوار فرحزادی، تقاطع بلوار دادمان

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، فاز 6، خیابان اقاقیا

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: نامشخص

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، خیابان هرمزان، فاز 2، خیابان پیروزان شمالی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: میدان صنعت، بلوار پاکزاد، آسمان 6، خیابان یاشا

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، بلوار فرحزاد، بین زرافشان و ایوانک

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک قدس، بلوار فرحزادی، پونک باختری

تلفن پشتیبانی
02191005343