بهترین مدارس شاهد مفتح منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد مفتح منطقه 7 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد مفتح منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 7

محله: مفتح

آدرس: خیابان مفتح جنوبی، جنب دانشگاه تربیت معلم، کوچه شهید بوربور

تلفن پشتیبانی
02191005343