بهترین مدارس دولتی دخترانه خواجه عبدالله انصاری منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه خواجه عبدالله انصاری منطقه 4 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه خواجه عبدالله انصاری منطقه 4 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: خواجه عبدالله انصاری

آدرس: خیابان خواجه عبداله انصاری، خیابان تیسفون، پلاک 20

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: خواجه عبدالله انصاری

آدرس: خواجه عبدالله انصاری، کوچه تیسفون 12، پلاک 113

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: خواجه عبدالله انصاری

آدرس: خیابان شهید عراقی، خیابان کشوری، خیابان سیف، پلاک 24

تلفن پشتیبانی
02191005343